Witamy na stronie klas mundurowych

Klasa mundurowa w Zespole Szkół im. W. Witosa w pilotażowym programie MON

 (ujęta w wykazie MON pod pozycją 13)

Na czym polega program?

    Program zostanie uruchomiony 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III LO). Będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Finalnie program zmierzał będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

Korzyści dla uczniów

            Absolwenci szkół biorących udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

  •             Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu:

  • uzyskanie państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej;

  • dofinansowanie kursu na prawo jazdy kat. B;

  • dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia;

  • wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;

  • wpis na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Bolesław Gzik